Hoe duurzaam is uw basisschool? Kom het te weten en krijg meer houvast in uw traject naar een duurzame basisschool door gebruik van PRISE. Hiermee kunt u uw eigen ambities definiëren en heeft u steun om deze te verwezenlijken.

PRISE – instrument voor stapsgewijze invoering van Leren voor Duurzame Ontwikkeling in uw basisschool

Duurzame ontwikkeling staat hoog op de maatschappelijke agenda, staat volop in de belangstelling in de huidige samenleving en wordt steeds nadrukkelijker een aandachtspunt in het onderwijs. Daarbij gaat het om veel meer dan alleen ecologische aspecten als gescheiden afval ophalen, reductie van papiergebruik en vermindering van energieverbruik. Volgens de Unesco gaat het bij LvDO om aspecten van People, Planet en Prosperity (de ‘tripleP’), in samenhang.

Maar hoe meet je dat LvDO nu in je school, waar let je op, wat weeg je en hoe zet je op het gebied van visie, beleid, milieuzorg, uitvoering in het onderwijs en evaluatie gerichte en samenhangende stappen op weg naar duurzame ontwikkeling in je school?

PRISE (instrument voor Primary Sustainable Education) helpt scholen hierbij.

  • PRISE meet de huidige stand van zaken op het gebied van LvDO;
  • PRISE geeft ontwikkelingsrichtingen aan;
  • PRISE ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van LvDO vanuit concrete doelstellingen;
  • PRISE zorgt voor samenhang in die ontwikkeling;
  • PRISE evalueert in hoeverre de gewenste ontwikkeling is gerealiseerd.

Dat alles gebeurt vanuit door de school geformuleerde behoefte en mogelijkheden.

PRISE is een afgeleide van Aishe, een meetinstrument voor het hoger onderwijs. Duurzame PABO heeft het instrument toegankelijk gemaakt voor het basisonderwijs. Beide instrumenten zijn geënt op het kwaliteitskader zoals geschetst in het model van de European Federation of Quality Management.

PRISE kan worden ingezet binnen één basisschool of binnen meerdere scholen, bijvoorbeeld binnen één bestuur. De tijdspaden van de PRISE-meting worden in overleg met de opdrachtgever bepaald. Er zal minimaal een maand nodig zijn. Scholen ontvangen aan het eind van het proces:

– een analyse van de huidige en gewenste situatie;

– een advies voor een mogelijk ontwikkeltraject;

– een tabel met schoolniveau, landelijke gemiddelde en een door duurzame pabo wenselijk geacht minimum niveau.

Het PRISE-proces

Bij uitvoering van PRISE binnen één basisschool zal in de regel het PRISE-proces bestaan uit een intakegesprek, een teamoverleg, een tussenbezoek en een afrondend teamoverleg waar het rapport met de schoolanalyse wordt doorgesproken en het proces wordt geëvalueerd. De totale kosten bedragen in dat geval zo’n E1000, exclusief reis- en materiaalkosten. Het definitieve bedrag is afhankelijk van de concrete afspraken.

Bij uitvoering van PRISE binnen meerdere scholen tezamen wordt gebruik gemaakt van een trapsgewijs analysemodel, waarbij schoolleiders (of te benoemen coördinatoren binnen een school) in hun team verantwoordelijk zijn voor uitvoering. Gedurende het proces vindt overleg en intervisie plaats. Het proces bestaat in de regel uit een intakegesprek met het bestuur, een nader intakegesprek met de schoolleiders, uitvoering van het analyse-proces, één of meerdere intervisiebijeenkomsten, zo nodig enkele schoolbezoeken en slotoverleg met de schoolleiders waar het analyserapport –per school uitgesplitst- wordt doorgesproken. Afrondend vindt een evaluatieoverleg met het bestuur plaats. De totale kosten bedragen in dat geval zo’n E3000 als basisbedrag, extra kosten per rapportage per school E250, exclusief reis- en materiaalkosten. Ook hier is het definitieve bedrag afhankelijk van concrete afspraken.
Voor meer informatie: mail naar Andre de Hamer of Gerben de Vries.

  • Prise