Natuur als leukste vak op school

Analyse pilot

In de cursusjaren 2015/2016 en 2016/2017 werd door Duurzame PABO, IVN Veldwerk, ARK en Staatsbosbeheer met steun van WNF en PBCF een pilot uitgevoerd met drie pabo’s (en een groter aantal door hen uitgenodigde basisscholen) om tweemaal een natuurweek in een tot de verbeelding sprekend natuurgebied – in beheer bij de Landschappen, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer – te organiseren. De pabo’s zijn: HZ, Marnix Academie en KPZ.

Na één ronde maken we de balans op:

Opschaling

In de cursusjaren 2018/2019 en 2019/2020 schalen we ‘Natuur als leukste vak op school’ op naar 9 pabo’s in Nederland. Daarbij wordt de natuurweek telkens één keer gefaciliteerd door de projectgroep, daarna wordt de week zelfstandig voortgezet (opgenomen in het curriculum). Hierbij zal ook expliciet aandacht worden gegeven aan het dichtbij halen van de wereldnatuur ‘ver weg’. Bij alle natuurweken zal Natuurwijs actief betrokken zijn.

Kenmerken van de opschaling

Aan Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Provinciale Landschappen en Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren is gevraagd om een (in kind) deelname: bijdrage aan het budget en/of open stellen gebieden en/of beschikbaar stellen van kennis (via de terreinbeheerders) en/of beschikbaar stellen van accommodatie. Allen geven hier positief gehoor aan. Ook Duurzame PABO, Natuurwijs en IVN dragen substantieel bij.