Marnix Academie

Visie

Mensen meenemen op weg naar: zich bewust zijn van, respect hebben voor, verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf in relatie met De Ander en het andere, hier en daar, in verleden, heden en toekomst. Deze visie sluit aan bij de relationele visie die de Marnix Academie heeft op opleiden. Deze visie heeft haar fundamenten in een christelijke traditie en wordt mede gevoed door het gedachtegoed van de Franse filosoof Immanuël Levinas.

Vakken en projecten

De Marnix Academie heeft Leren voor Duurzame Ontwikkeling, vanuit de hierboven geschetste visie, ingebed in het gehele curriculum. De Marnix Academie ziet aandacht voor Duurzame Ontwikkeling nadrukkelijk nauw verbonden met haar identiteit. Wil Derkse verwoordt dit kernachtig: ‘re-ligare betekent: opnieuw verbinden’. In feite is de duurzame TripleP overal aanwezig: in NMT en andere wereldoriënterende vakken, in Levensbeschouwing en pedagogiek; en ook binnen bijvoorbeeld bewegingsonderwijs, waar verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn een grote rol speelt. De Marnix Academie streeft er naar om in haar bedrijfsvoering hier bij aan te sluiten en op deze wijze congruent te handelen.

Toegevoegde waarde en opbrengst

In recente bezinningsbijeenkomsten over de missie en visie van de Marnix Academie is het volgende algemene statement als uitgangspunt genomen:

“We begeleiden studenten (kinderen) in hun proces tot het worden van zelfstandige, kritisch denkende mensen die zich sociaal betrokken voelen bij hun medemens en hun omgeving; een mens die in staat is zich aan te passen aan veranderingen door te denken in mogelijkheden, door zich in te kunnen leven in de ander en het andere, door open te staan voor en ruimte te geven aan zichzelf, de ander en het andere, door durf te tonen en vanuit moreel bewustzijn verantwoordelijkheid te nemen in de wetenschap dat in het leven alles met alles verbonden is.

Daarnaast is deze mens zich bewust van zichzelf en zijn kwaliteiten en ontwikkelt zich in relatie met anderen in zijn kwaliteiten op zowel fysiek, cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Met de inzet van zijn kwaliteiten kan deze mens een unieke bijdrage leveren aan de samenleving als geheel.” De Marnix Academie hoopt hierin herkend te worden.

Aandacht voor duurzaamheid

De Marnix Academie concretiseert de aandacht voor Duurzame Ontwikkeling onder andere door:

  • uitgebreide participatie in de Dag van de Duurzaamheid (voorlezen, verbinden aan lessen, bijeenkomsten op de Marnix Academie),
  • expliciete hoor- en werkcolleges, workshops op allerlei gebieden die raken aan Leren voor Duurzame ontwikkeling,
  • zeer uitgebreide en aandacht voor interculturaliteit en nieuwkomers binnen het basisonderwijs,
  • werken aan wereldburgerschap in en buiten de Marnix Academie,
  • het toewerken naar lidmaatschap van het Unesco scholennetwerk, waardoor werken aan Vrede en mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap en Duurzaamheid systematisch en geborgd plaats vindt in curriculum en bedrijfsvoering.

Tip

De Marnix Academie heeft vanaf 2005 systematisch, vanuit een Whole School Approach, gewerkt aan doorwerking van Duurzame Ontwikkeling in curriculum en bedrijfsvoering. Daarbij is gebruik gemaakt van het AISHE-instrument. Hierdoor werd het mogelijk om ontwikkelingen te monitoren, over gewenste ontwikkelingen met elkaar in gesprek te gaan en vervolgens gezamenlijk gestructureerde acties te ondernemen vanuit die WSA. Voor docenten lijkt dat soms te veel op managerstaal, voor een helder zicht op ontwikkelingsmogelijkheden, kansen en bedreigingen is deze methode uiterst belangrijk.

Door de AISHE-benadering, inclusief externe verantwoording, heeft de Marnix Academie haar processen intern geborgd. Dat betekent niet ‘met een sigaar achterover leunen’. Dat betekent wel: op een intern acceptabel niveau zicht hebben op processen en ontwikkelingen; en deze intern blijven monitoren, met AISHE ster 3 als permanent streefniveau.

De Marnix Academie heeft besloten vanaf 2016 lid te zijn van het internationale Unesco-scholennetwerk. Hierdoor ontstaan voor de Marnix Academie verder mogelijkheden, kansen, vooral gericht op het intensiveren van externe contacten, relaties, ontwikkelingen. Deze zullen zich met name richten op de vier hierboven genoemde aandachtsgebieden. Externe verantwoording zal vanaf 2016 plaats vinden vanuit het Unesco-kwaliteitskader.

De tip, samengevat, is daarom: werk samen, gestructureerd, met een helder doel, vanuit een whole school approach. Daarbij: koester elk succes, in het besef dat Keulen en Aken niet op één dag zijn gebouwd.

Wensen voor duurzaam onderwijs

De Marnix Academie zou graag zien dat er vanuit de overheid, door middel van een (kleine) aanpassing op het gebied van de kerndoelen, meer sturing komt op Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Voor werken aan een duurzame, zorgzame samenleving is inwijding in processen, fundamenten van die samenleving onontbeerlijk. Het onderwijs is daarvoor bij uitstek een geschikt instrument. Die inwijding, vanuit een whole school approach, kan dan het beste plaats vinden binnen een whole society approach, waarbij overheden zich niet alleen in woord, maar ook in daad, committeren aan besluitvorming, afspraken op internationaal niveau. Daarbij kan worden bijvoorbeeld worden gedacht aan expliciete steun voor onderwijs ten aanzien van de zeventien doelen van het UN Global Action Plan.

De Marnix Academie komt graag in contact met basisscholen en pabo’s die samen met haar op weg willen naar een duurzame toekomst en zoekt mogelijkheden tot samenwerking met Unesco-scholen.

Lees ook: ‘Marnix Academie schoolvoorbeeld in duurzaamheid