Avans Hogeschool Pabo Breda

Visie

De kern van het beroep van leerkracht basisonderwijs is het creëren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor kinderen in een rijke, krachtige leeromgeving, zodat zij zich kunnen ontplooien tot geëmancipeerde deelnemers aan een complexe en steeds veranderende, duurzame samenleving.

Sociale betrokkenheid, economische voorspoed, een schoon milieu en ruimte voor de natuur geven invulling aan het concept duurzame ontwikkeling. Het startpunt voor ‘leren voor duurzame ontwikkeling’ ligt in het basisonderwijs. De leraar van de toekomst, als pabo-student, is hierin een spilfunctie. Het is van belang dat de toekomstige leraar kinderen leert nadenken over oplossingen voor de problemen van nu en morgen.

Vakken en projecten

In de verschillende fasen van de opleiding zit duurzame ontwikkeling verweven. Bijvoorbeeld in een kernopgave als: Oriëntatie op jezelf en de wereld en levensbeschouwing jaar 2, het project maatschappelijke betrokkenheid in jaar 3 of een specifiek onderzoek in het 4e jaar. Vanuit het ministerie OWC is er tevens meer aandacht gevraagd voor natuur en techniek in het onderwijs. De PABO Avans Hogeschool heeft daarom besloten om afgelopen jaar de keuzekerntaak natuur en techniek in jaar 3 verplicht te stellen voor alle studenten. In samenwerking met het Centre for Biobased Economy en het werkveld is een speciaal lesprogramma ontwikkeld waarin duurzame ontwikkeling centraal staat.

De uitdaging

Meedoen in de samenleving. Verschil maken in de wereld om je heen. Daar draait het allemaal om bij de uitdaging. Met De Uitdaging gaan kinderen van groep 7 of 8 hun eigen sociale dromen uitvoeren. Basisscholen in Breda en omstreken kunnen met steun van de Avans Hogeschool PABO starten met De Uitdaging. Studenten begeleiden in koppels van twee de bassischoolleerlingen zie www.deuitdaging.info

Playing for Success

Binnen Playing for Success Breda werken kinderen en jongeren van 9 tot 23 jaar in het NACADEMY leercentrum van het Rat Verlegh Stadion aan hun leerprestaties en zelfvertrouwen. Doelstelling van Playing for Success is om leerprestaties te verbeteren met een naschools programma in een motiverende en uitdagende omgeving.

Lessenset Biobased

Het Centre of Expertise Biobased Economy heeft in samenwerking met 90 derdejaars studenten van de opleiding een lessenset ontwikkeld. In deze lessen ligt de focus op bio-plastics en waar deze van gemaakt worden. Door het volgen van deze lessen leren de leerlingen al in een vroeg stadium de diverse alternatieven voor klassieke plastics en andere thema’s zoals vezeltoepassingen als basis voor alledaags materiaal. Zij mogen op creatieve wijze ontdekken wat zij zelf nú al kunnen bijdragen aan hun eigen toekomst. Vervolgens hebben de studenten tijdens hun stage deze onderzoeken ook gedaan met de basisschoolleerlingen. www.coebbe.nl

Toegevoegde waarde en opbrengst

Bij de PABO Avans Hogeschool leiden professionals op die in de toekomst het verschil kunnen maken. Wij willen studenten afleveren die een duurzame bijdrage kunnen leveren aan de complexe samenleving waarin zij werkzaam zullen zijn. Het oplossen van de vraagstukken van de toekomst vraagt om vaardigheden zoals dilemma denken, een kritische, nieuwsgierige houding, multidisciplinair samenwerken en creativiteit.

Aandacht voor duurzaamheid

Bij de PABO Avans Hogeschool is naast talentontwikkeling en professionele kwaliteitscultuur, duurzaamheid als belangrijke pijler opgenomen en als volgt verwoord:

  • Competentiegericht opleiden en samen kennis construeren, delen en borgen door middel van leergemeenschappen (student-docent-leerkracht) met als doel duurzame innovatie van het primair onderwijs en professionaliteit van alle betrokkenen.
  • Medewerkers en studenten zijn vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in hun gedrag zichtbaar ambassadeur van duurzame ontwikkeling van kennis, samenleving en mensen.
  • Herkend en erkend kennispartner van primair onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs in de regio West-Brabant: het duurzaam partnerschap leidt ertoe dat bij kennis- en beroepsontwikkelingsvragen de drie partijen (studenten, medewerkers en werkveld) steeds in gezamenlijkheid deze verantwoordelijkheid nemen.

Tip

De corebusiness van de leraar basisonderwijs is het begeleiden van de leerling bij zijn ontwikkeling. De kwaliteit van zijn onderwijs is er bij gebaat als hij daarbij een beroep kan doen op creativiteit, het vermogen tot kritisch denken en als hij voldoende digitaal competent is. Dit alles vanuit een duurzaamheidsgedachte. De PABO Avans Hogeschool kiest er dan ook voor om duurzame ontwikkeling te integreren in diverse beroepstaken. Duurzame ontwikkeling is geen apart vak.

Wensen voor duurzaam onderwijs

De Pabo Avans Hogeschool zet zich in om duurzaamheid sterker neer te zetten. De wens is dat onze Pabo zich een Duurzame Pabo kan gaan noemen, zo een voorbeeldfunctie in de regio kan vervullen en hierdoor nog sterker bijdraagt aan het gewenste profiel van de leerkracht van de toekomst. Een leerkracht die met een positieve attitude ten opzichte van duurzame ontwikkeling en het bijpassende gedrag de optimale voorbeeldrol kan vervullen voor de kinderen in de basisschool met de hoop zo bij te dragen aan een schonere, mooiere en eerlijkere wereld.